CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Triển khai thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Quyết định 217, 218), Ban thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung... 

cv-duk-1063-1cv-duk-1063-2.