CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Hội nghị chuyên đề “Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng”

8Ngày 20/9/2019, Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã đăng cai tổ chức Hội nghị Cụm thi đua 3 quý 3 năm 2019, do đơn vị Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải làm Cụm trưởng tại trụ sở 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị đã được nghe 04 bài tham luận và 08 ý kiến phát biểu chuyên đề về "Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ công tác Đảng"

Trên cơ sở thực tiễn về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính Đảng trong 04 năm qua, Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở đã đạt được những kết quả nhất định như :

- Hiện nay, 90% các văn bản, tài liệu chính thức (trừ văn bản Mật) được gửi, nhận dưới dạng điện tử, có tệp điện tử gắn kèm;

-100% cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ủy Khối xử lý công việc trên mạng máy tính thông qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của cơ quan;

-100% cán bộ, công chức làm việc với thông tin sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; quản lý công tác tài chính bằng máy tính và phần mềm máy tính. Hầu hết các giao dịch giữa Đảng ủy Khối được thực hiện trên môi trường mạng máy tính.

-Thực hiện nghiêm túc chương trình hệ thống văn bản và điều hành tác nghiệp trên mạng nội bộ Văn phòng Thành ủy kết nối mạng Lotus Notes.

-Tiếp tục đổi mới, ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, sao lưu, số hóa dữ liệu

9

Bên cạnh những kết quả đạt được tại Hội nghị cũng đề ra một số khó khăn, hạn chế như:

- Nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, đảng viên còn chậm; mới chỉ dừng lại ở các hoạt động của công tác tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chỉ là công việc mang tính áp dụng khoa học công nghệ trong một số công việc, hoạt động bình thường như soạn thảo văn bản, phê duyệt báo cáo… mà chưa được đặt trong một chương trình cải cách hành chính sâu rộng; chưa vận dụng được nhiều tư duy công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề cụ thể.

10

- Trình độ, kiến thức và kỹ năng tin học của cán bộ, đảng viên không đồng đều; một số cán bộ cao tuổi khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công việc còn hạn chế nên việc triển khai các phần mềm ứng dụng đạt hiệu quả chưa cao.

- Các phần mềm ứng dụng triển khai tuy đã đáp ứng được phần nào yêu cầu công việc; nhưng so với nhu cầu thực tế chưa cao.

- Nhu cầu phầm mềm mới cho công tác nghiệp vụ còn nhiều nhưng chưa có điều kiện triển khai như: phần mềm quản lý đảng phí chỉ có chức năng thu đảng phí chứ không có chức năng quản lý chi đảng phí.

- Kinh phí cho việc phát triển công nghệ thông tin còn hạn chế, hệ thống mạng, đường truyền dữ liệu chưa được đầu tư nhiều, chất lượng chưa cao; một số trang thiết bị đã cũ, lạc hậu vẫn còn sử dụng nên tốc độ chậm, hay hư hỏng.

- Cơ chế, chính sách nhân lực công nghệ thông tin chưa hợp lý nên chưa phát huy được tốt.

Ngọc Dũng