CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Hướng dẫn

Một số biểu mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

STT

Biểu mẫu

Tải về

1-

Biên bản ghi hội nghị của Ủy ban Kiểm tra

tải về

2-

Các mẫu báo cáo kết quả kiểm tra

- Báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

- Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm

- Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

- Báo cáo kết quả việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới

- Báo cáo kết quả việc thi hành kỷ luật đảng viên

- Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên

- Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo tổ chức Đảng

- Báo cáo kết quả thi hành kỷ luật tổ chức đảng

- Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng

- Báo cáo kết quả kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí

- Báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên của cấp ủy

- Báo cáo kết quả kiểm tra tổ chức đảng của cấp ủy

tải về

3-

Hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, báo cáo tổng kết năm

- Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm…

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm… và phương hướng nhiệm vụ năm…

tải về

4-

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

- Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

- Thông báo kết luận của UBKT

tải về

5-

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

- Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

- Thông báo kết luận của UBKT

tải về

6-

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

- Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

- Thông báo kết luận của UBKT

tải về

7-

Kiểm tra việc thi hành kỷ luật

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

- Báo cáo của Đoàn (tổ) kết quả kiểm tra

- Thông báo kết luận của UBKT

tải về

8-

Kiểm tra tài chính cấp dưới

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

- Thông báo kết luận của UBKT

tải về

9-

Kiểm tra tài chính đối với cơ quan cùng cấp

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Kế hoạch của Đoàn (tổ) kiểm tra

- Thông báo kết luận của UBKT

tải về

10-

Thi hành kỷ luật đối với đảng viên

- Báo cáo của Đoàn (tổ) kiểm tra đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

- Biên bản của UBKT làm việc với đảng viên vi phạm trước khi quyết định kỷ luật

- Biên bản công bố quyết định kỷ luật đảng viên của UBKT

- Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

- Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên qua kiểm tra khi có  dấu hiệu vi phạm

- Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên qua giải quyết tố cáo

- Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên của đảng ủy

- Biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên của UBKT

- Biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật đảng viên của chi bộ

tải về

11-

Thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng

- Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

- Phiếu biểu quyết của UBKT đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng

- Biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng của đảng ủy

tải về

12-

Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Phiếu lấy ý kiến về mức độ xử lý kỷ luật khi giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng viên

- Báo cáo của Đoàn (tổ) việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng viên

- Quyết định của UBKT giải quyết thư khiếu nại kỷ luật đảng

-      Biên bản công bố quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật đảng của UBKT

tải về

13-

Giải quyết tố cáo

- Quyết định của UBKT Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra

- Bản giải trình về đối tượng bị tố cáo

- Báo cáo của Đoàn (tổ) việc giải quyết tố cáo

- Thông báo kết luận của UBKT về việc giải quyết tố cáo

tải về


Tin mới hơn: